6 Max 500+100 fee, freezout

6 Max 500+100 fee, freezout